Naučná stezka Velké Dářko

Škrdlovice – Naučná trasa s patnácti informačními zastávkami v délce 12 km prochází vesměs lesními úseky kolem rybníka Velké Dářko. Je určena především pěším turistům, není však vhodná pro cykloturisty. Na trase stezky jsou zřízeny lávky a haťové přechody, přesto mohou být některé úseky při vyšší hladině vody zamokřené. Nejvhodnějšími nástupními místy jsou Škrdlovice, Karlov nebo Radostín. Nejlepší je však začít u obce Karlov, kde má stezka začátek v podobě brány bývalé jelení obory.

1. Rybník Velké Dářko – největší rybník Českomoravské vrchoviny založený na řece Sázavě v roce 1480 byl vedle chovu ryb využíván zejména k dodávkám vody železářským hamrům a hutím v nedaleké Polničce. Dnes slouží jako významná zásobárna vody.

2. Ptactvo rybníka a okolních lesů – vodní plocha s pobřežními rákosinami je hnízdištěm řady druhů vodního ptactva. Z ornitologické pozorovatelny lze zahlédnout kachnu divokou, potápku roháče nebo lysku černou, z rákosí zaslechnete rákosníky, z lesních porostů sýkory, pěnkavy, drozdy nebo strakapoudy.

3. Vodohospodářský význam oblasti – Žďárské vrchy leží na hlavní evropské rozvodnici mezi Severním a Černým mořem. Jsou významnou pramennou oblastí řek Svratky, Sázavy, Doubravy, Chrudimky a Oslavy.

4. Tajga Žďárských vrchů – v Dářské sníženině jsou vytvořena rašeliniště, vtiskující tomuto území charakteristický ráz, který v mnohém připomíná severskou tajgu.

5. Význam rašelinišť – nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny dosahují rozlohy 280 ha, kubatura rašeliny je odhadovaná až na 9 mil. m3. Dříve byla rašelina dobývána jako zdroj paliva, dnes je těžba zakázána a rašeliniště chráněna.

6. Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště – v lokalitě Borky byla zřízena rezervace, která vedle rašelinných lesů zahrnuje též rašelinnou vegetaci, ostřice, suchopýr pochvatý nebo rosnatku okrouhlolistou.

7. Živočišné rašeliniště – na obloze se zatřepetá modrásek stříbroskvrnný a okáč stříbrooký, dříve také žluťásek borůvkový. Velmi rozšířeni jsou obojživelníci, z nichž tu žijí čolek horský, ropucha obecná a několik druhů skokanů. Povrch rašeliniště je domovem slepýše křehkého, ještěrky živorodé a zmije obecné.

8. Zemědělské hospodářství – drsné klima a nepříznivé půdní poměry umožňovaly po staletí jen skromnou obživu.

9. Obec Radostín – od svého založení na přelomu 13. a 14. století byla obec ryze zemědělská. Ve staré zástavbě návesního typu je zachována řada chalup s prvky horácké lidové architektury.

10. Geologická stavba území – 30 - 70 metrů mocné sedimenty vápnitého pískovce a slínovce jsou podložím rašelinné sníženiny, převrstvené kvartérními písčitými a jílovitými pokryvy, na nichž se v době poledové ukládáním organického materiálu vytvářela rašelina.

11. Národní přírodní rezervace Dářko – množství rašeliny se odhaduje na 6,206 mil. m3 a hloubka rašelinných vrstev až na 8,6 m.

12. Lesní hospodářství – hojně se vyskytující borovice blatka zde roste na jediném místě na Českomoravské vrchovině.

13. Klidová oblast zvěře „Padrtiny“ – k péči o jelení zvěř zde byla v roce 1958 zřízena chovatelská jelení oblast Žďárské vrchy.

14. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy - posláním oblasti CHKO Žďárské vrchy je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s typickými krajinnými prvky a významným zastoupením přirozených ekosystémů.

15. Rekreace na Dářku – „Moře Vysočiny“, jak bývá Velké Dářko nazýváno, poskytuje díky své poloze ve zdravém lesnatém prostředí kvalitní podmínky k letní rekreaci a vodním sportům.

KONTAKT: http://www.zdarskevrchy.cz

Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel. +420 566 653 111, e-mail: zdarvrch@schkocr.cz

 


 

Chaloupky o.p.s.